Medlemskap

Hvorfor søke medlemskap?

 

Som medlem i BKO støtter du det fagpolitiske arbeidet til BKO og NBK. Kunstnerorganisasjonene jobber for at det visuelle kunstfeltet blir hørt når politiske beslutninger som påvirker vårt liv og virke skal tas. Samtidig støtter du den kollegiale samtalen og kunstformidlingen i Oppland. For andre medlemsfordeler se NBK.

 

Søknadsfrister

 

Innkomne søknader om medlemskap behandles på styremøter, løpende gjennom året.

OBS dersom du ikke får tilsendt bekreftelse på mottatt søknad, vennligst kontakt billedkunstnerneioppland@gmail.com

Opptakskriterier

 

Medlemskap i BKO tilbys etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige, formelle og reelle kompetanse. Medlemskapskriteriene skal sikre at foreningen består av medlemmer som er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere med tilknytning til Oppland. Kriteriene bygger på opptakskriteriene til Norske billedkunstnere (NBK).Søkeren må ha fullført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på lik linje med høyskoler. Medlemskap tilbys etter en skjønnsmessig vurdering av søkerens kompetanse i forhold til følgende kriterier:

 

*Kunstnerisk praksis/ arbeide

*Utdanning

*Kunstnerisk aktivitet

 

 

 

Søknadsskjema

 

For å søke om medlemskap i BKO må du sende inn en søknad som inneholder:

 

-5-10 jpeg bilder av arbeider

hvert bilde må være under 2MB. Du kan gjerne bruke noen av bildene på installasjonsfotografier og/eller detaljbilder.

 

-Verksliste

med tittel, teknikk, årstall, eventuelt annen teknisk beskrivelse.

 

-CV

med kontaktinformasjon, utdanning, utstillingsaktivitet, evt. innkjøp, utsmykninger, mottatte stipender og annen relevant informasjon som nettside, blogg etc.

 

-Kortfattet tekst om kunstnerskapet og arbeidene som presenteres

(maks én A4-side)

 

-Eventuelt kataloger og annen dokumentasjon

 

 

Kontingent til BKO for 2021 er kr. 200. I tillegg kommer ordinær medlemskontigent for Norske Billedkunstnere (NBK) på 1700 kroner. For nye medlemmer under 35 år er denne 875 kroner de to første årene. For pensjonister er kontigenten 875 kroner. Samlet beløpet blir innkrevet av NBK én gang i året. 

 

Send søknad til soknad@bkoppland.no

 

 

 

Vedtak om avslag på søknader blir av kapasitetshensyn ikke begrunnet. Svar blir sendt via mail, eller i posten for de som ikke har e-post.

Tips til søknad

 

BKO sine generelle råd til å skrive søknader er:

Først må du sette deg inn i hva institusjonen du søker hos krever for den enkelte søknad. Ofte er det tilrettelagte søknadsveiledninger for hver prosess. Om du er i tvil kan du kontakte institusjonen du søker hos.

 

Bildemateriale

 

Bruk gode bilder! Som regel er søknadens viktigste del bildene du sender inn. Når det gjelder fotodokumentasjon bør du sørge for at den yter arbeidene dine størst mulig rettferdighet. Unngå forstyrrende elementer ved siden av verket. Husk hvitbalanse, tilstrekkelig eksponering og riktig fargejustering. det kan også være en idé å rette opp linjer i digital etterbehandling.


Vi anbefaler en oppløsning for skjerm på 72 dpi (piksler pr tomme) og en størrelse på ca. 1800x1200 piksler.

Om du ikke har tilgang på programvare som Adobe Lightroom eller Photoshop finnes det kostnadsfrie alternativer, som for eksempel GIMP.

(BKO kan også formidle foto-oppdrag.)

 

Tekst

 

Bruk klar tale når du skriver! Mange skriver unødvendig komplisert når de skal beskrive kunsten. En søknadstekst behøver ikke å fange kompleksiteten i prosjektet, men skal heller ta sikte på at leseren raskt skal danne seg et inntrykk av hva du gjør/ønsker å gjøre.


Still deg selv enkle spørsmål som: Hva lages? Hvordan skal du gå frem?

Når det gjelder refleksjonene rundt kunsten, trenger du ikke å gå i dybden. Hold deg heller til korte beskrivelser av de tematiske sidene ved prosjektet.


Unngå unødvendig bruk av akademisk teori og det som kalles "International Art English", altså elitistiske språkkonvensjoner. Grunnen til at dette fungerer best, er at de som bedømmer søknader ofte skal gjennom store mengder tekst på kort tid, og har derfor begrenset tid til å være med på reflekterende resonnementer. Teksten bør som regel ikke være lenger enn én A4 side.


Når det gjelder det formale bør du passe på at teksten er lett å lese. Det vil si helst skrevet i en font med seriffer. Eksempelvis Times New Roman, og i skriftstørrelse 12pkt. Den bør også av hensyn til leseren ha luftig linjeavstand og avsnitt med linjeskift.

 

Skill mellom kunst og prosjektbeskrivelse/søknad! Jobber du konseptuelt må du la prosjektet komme tydelig frem uten at søknaden din også blir konseptuell. Om du jobber tverrfaglig og/eller støtter deg til andre medier eller felt bør du beskrive dette på en saklig og tydelig måte, til tross for at du kan føle at beskrivelsen ikke yter prosjektet full rettferdighet. Beskriv sammenhengen verkene står i, hvor og hvordan du tar sikte på å vise dem.

 

En annen ting du må passe på er at sammenhengen mellom tekst og bilde skal komme tydelig til uttrykk. Husk at tekst skal underbygge og støtte verkene dine, ikke omvendt! Dette gjelder selvsagt med unntak av tekstbaserte arbeider.

 

Vitaliste

 

Vitaliste (CV) er som regel en del av søkergrunnlaget. Vitalisten inneholder relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger samt prosjekter, både gjennomførte og planlagte.


Den kan også inneholde innkjøp, utsmykninger og fullstendig liste over tildelte stipend og priser. Det er ønskelig at vitalisten er oversiktlig og kort. Om du har en lang CV, lag gjerne et sammendrag/biografi der du trekker frem høydepunkter i karrieren, samt vektlegger de siste årene spesielt. Her kan du også gi en kort beskrivelse av hva du er opptatt av i kunstnerskapet ditt, men unngå bruk av referanser og poetisk språkbruk.


Lykke til!