Opptakskriterier

 

Medlemskap i BKO tilbys etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formelle og reelle kompetanse. Medlemskapskriteriene skal sikre at foreningen består av medlemmer som er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere med tilknytning til Oppland. Søkeren må ha fullført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på lik linje med høyskoler. Medlemskap tilbys etter en skjønnsmessig vurdering av søkerens kompetanse i forhold til følgende kriterier:

 

*Kunstnerisk praksis/ arbeide

*Utdanning

*Kunstnerisk aktivitet

 

For å søke om medlemskap i BKO må du sende inn en søknad som inneholder:

 

5-10 jpeg bilder av arbeider, under 2MB.

Verksliste med tittel, teknikk, årstall, eventuelt annen teknisk beskrivelse

CV Kortfattet tekst om arbeidene som presenteres

Eventuelt kataloger og annen dokumentasjon

 

Vedtak om avslag på søknader blir av kapasitetshensyn ikke begrunnet. Svar blir sendt via mail, eller i posten for de som ikke har e-post.

Søknadsskjema

 

For å søke om medlemskap i BKO må du sende inn en søknad som inneholder:

5-10 jpeg bilder av arbeider, under 2MB.

 

-Verksliste med tittel,

-teknikk, årstall, eventuelt annen teknisk beskrivelse

-CV

-Kortfattet tekst om arbeidene som presenteres

-Eventuelt kataloger og annen dokumentasjon

 

 

Kontingent til BKO for 2018 er kr. 500. Kontingent til NBK er kr 1600. Beløpet blir innkrevet av NBK én gang i året. Søknader om medlemskap blir behandlet av styret 2 ganger i året, frist 10. april og 10. oktober.

 

Send søknad til soknad@bkoppland.no.

Søknadsfrister

 

Vi tar opp nye medlemmer to ganger I året 10. april og 10 oktober.

Tips til søknad

 

Våre generelle råd til å skrive søknader er:

Først må du sette deg inn i hva institusjonen du søker hos krever for den enkelte søknad. Ofte er det tilrettelagte søknadsveiledninger for hver prosess. Om du er i tvil kan du kontakte institusjonen du søker hos.

 

Billedmateriale

Bruk gode bilder! Som regel er søknadens viktigste del bildene du sender inn, og kanskje gjelder dette malere i spesielt stor grad. Når det gjelder fotodokumentasjon bør du sørge for at den yter arbeidene dine størst mulig rettferdighet. Tommelfingerregler kan være: Unngå forstyrrende elementer ved siden av verket! Husk hvitbalanse, tilstrekkelig eksponering og riktig fargejustering. Om du ikke har tilgang på programvare som Adobe Lightroom eller Photoshop finnes det kostnadsfrie alternativer, som for eksempel GIMP.

 

Tekst

Bruk klar tale når du skriver! Mange skriver unødvendig komplisert når de skal beskrive kunsten. En søknadstekst behøver ikke å fange kompleksiteten i prosjektet, men skal heller ta sikte på at leseren raskt skal danne seg et inntrykk av hva du ønsker å gjøre. Still deg selv enkle spørsmål som: Hva skal skapes i løpet av prosessen? Hvordan skal du gå frem? Når det gjelder de mer abstrakte refleksjonene rundt kunsten, trenger du ikke å gå i dybden. Hold deg heller til korte beskrivelser av de tematiske sidene ved prosjektet. Unngå unødvendig bruk av akademisk teori og det som kalles "international art english", altså elitistiske språkkonvensjoner. Grunnen til at dette fungerer best, er at de som bedømmer søknader ofte skal gjennom store mengder tekst på kort tid, og har derfor begrenset tid til å være med på reflekterende resonnementer. Teksten bør som regel ikke være lenger enn én A4 side.

Når det gjelder det formelle bør du passe på at teksten er lett å lese. Det vil si helst skrevet i en font med seriffer eksempelvis Times New Roman, og i skriftstørrelse 12pkt. Den bør også av hensyn til leseren ha luftig linjeavstand og avsnitt med linjeskift.

 

Skill mellom kunst og prosjektbeskrivelse! Jobber du konseptuelt må du la prosjektet komme tydelig frem uten at søknaden din også blir konseptuell. Om du jobber tverrfaglig og/eller støtter deg til andre medier eller felt bør du beskrive dette på en saklig og tydelig måte, til tross for at du kan føle at beskrivelsen ikke yter prosjektet full rettferdighet. Beskriv kontekstualiseringen av verkene dine, hvor og hvordan du tar sikte på å vise dem.

 

En annen ting du må passe på er at sammenhengen mellom tekst og bilde skal komme tydelig til uttrykk. Husk at tekst skal underbygge og støtte verkene dine, ikke omvendt! Dette gjelder selvsagt med unntak av tekstbaserte arbeider. Har du søkt tidligere uten å få tilslag bør du også endre billedmateriale og tekst. Det kan være at jurymedlemmer husker bilder du tidligere har sendt inn, og du vil dermed minske sjansen din for å få støtte.

 

Vitaliste

Vitaliste (CV) er som regel en del av søkergrunnlaget. Vitalisten inneholder som regel relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger samt prosjekter, både gjennomførte og planlagte. Den kan også inneholde innkjøp, utsmykninger og fullstendig liste over tildelte stipend. Det er ønskelig at vitalisten er oversiktlig og kort.Om du har en lang CV, lag gjerne et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren, samt vektlegger de siste årene spesielt. Her kan du også gi en kort beskrivelse av hva du er opptatt av i kunstnerskapet ditt, men unngå overdreven bruk av referanser og poetisk språkbruk.